1 2 3 4
งานบริการ

ระเบียบการรับสร้างบ้าน

รับบริการงานออกแบบ เขียนแบบ ยื่นขออนุญาตกับทางราชการเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  และเสนอราคางานรับเหมาก่อสร้างอาคาร

1.  ที่ดินปลูกสร้าง

1.1 ลูกค้าจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์  หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

1.2 ที่ดินที่รับปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้  บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆไป  โดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง

2.  ราคาค่าก่อสร้างบ้าน มีดังนี้

อาคาร

จำนวนชั้น

ราคาเริ่มต้น/ตร.ม.

บ้านค.ส.ล

1 -2 ชั้น

     13,000 บาท

บ้านค.ส.ล.

       3 ชั้น

15,000 บาท

บ้านค.ส.ล.

4 ชั้น

16,000 บาท

บ้านค.ส.ล.

5 ชั้นขึ้นไป

16,500 บาทชำระเงินมัดจำเพื่อจองบ้านและจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

2.1   เงื่อนไขการชำระเงินก่อสร้างบ้าน   แบ่งเป็น 9 งวด

งวดที่ 1 งานทำสัญญา  วางเงินมัดจำ   ชำระ  5%  

งวดที่ 2 งานวางผัง  งานเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ  ชำระ10%

งวดที่ 3 งานฐานราก งานตอม่อ งานคานคอดินแล้วเสร็จ งานเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ 

ชำระ 15%  

งวดที่ 4 งานคานชั้นสอง  งานเสาชั้นสอง  งานพื้นสำเร็จรูป  ชั้นล่างและชั้นบนแล้วเสร็จ 

ชำระ 10% 

งวดที่ 5 งานคานหลังคา  งานโครงหลังคา  งานก่ออิฐ 50%  งานติดตั้งวงกบไม้ 50

ประตู แล้วเสร็จ ชำระ10% 

งวดที่ 6 งานก่ออิฐทั้งหมด (ไม่รวมก่อปิดช่องช๊าฟท์)  ติดตั้งวงกบไม้ประตูทั้งหมด100%  งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่แล้วเสร็จ  ชำระ10%  

งวดที่ 7 งานฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด (ไม่รวมห้องน้ำ)  และฉาบปูนภายนอกบางส่วน30%  งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายใน  งานเดินสายไฟฟ้า  ภายในอาคาร และวางเดินท่อประปาในห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ  งานก่ออิฐปิดช่องช๊าฟท์ ชำระ 10%   

งวดที่ 8 งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมด  งานติดตั้งวัสดุพื้นผิวปูกระเบื้อง   ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ   งานติดตั้งฝ้าภายนอก      งานเชิงชายงานครอบข้างหลังคา ติดตั้งหลังฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ  ชำระ 15% 

งวดที่ 9 งานติดตั้งสุขภัณฑ์    งานติดตั้งอุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง   งานติดตั้งไฟฟ้า  และงานประปาทั้งหมดงานติดตั้งดวงโคม  งานทาสีทั้งหมด งานภายนอกอาคาร    งานเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ  รวมงานทั้งหมด 100%  ชำระ 15%     

2.2  สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ

2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  บัตรข้าราชการของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง

2.4  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และขออนุญาตปลูกสร้าง

****   เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   ****

3.  รายละเอียดสถานที่ปลูกสร้าง

3.1  สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้สะดวก หากสถานีที่ปลูกสร้างคับแคบต้องขนถ่ายวัสดุ  ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

3.2  สถานที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ส่วนบุคคลต้องเสียค่าผ่านทาง , มัดจำ หรือค่าใช้จ่ายใดๆลูกค้ารับเป็นผู้ ดำเนินการเอง

3.3  สถานที่ปลูกสร้างจะต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้  รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม  และขนย้ายออกไปนอกบริเวณให้เรียบร้อยโดยลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเองก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปวางผังตอกเสาเข็ม

3.4  สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีที่ให้บริษัทฯ  กองวัสดุปลูกสร้างเพิงพักคนงานขนาดตามที่บริษัทฯกำหนดไว้หากไม่มีลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

3.5  สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ  และท่อเมนประปาผ่าน

3.6  สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากมีความจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ  ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

4. บริการขออนุญาต  เลขบ้าน มิเตอร์ประปาไฟฟ้า

บริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้านให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ส่วนการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราวและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในระหว่างก่อสร้างนั้น บริษัทฯจะเป็นผู้ ดำเนินการขอตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯ  จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่ในกรณีที่ต้องการปักเสา  พาดสายเพิ่มเติม  และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร  ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดตามมาตรฐานของการไฟฟ้าที่กำหนดไว้  ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราว   ของการประปานครหลวง  บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง(เฉพาะที่มีเมนประปาผ่านหน้าที่ดินที่ปลูกสร้างเท่านั้น) ในกรณีที่มีการขุดคลองถนนและค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่า ธรรมเนียมการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะทำเรื่องโอนมิเตอร์ชั่วคราวเป็นมิเตอร์ถาวรให้โดยลูกค้าชำระค่าโอนเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำตามปกติ  ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น

อัตราค่าธรรมเนียมขอใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง

ประเภท

 

ถาวร

รวม

 

เงินประกัน

ค่าติดตั้ง

15 (45)    2  สาย

30 (100)  2  สาย

50 (150)  2  สาย

2,000

4,000

8,000

4,550

9,650

15,200

6,550

13,650

23,200

 

หมายเหตุ         - ราคาค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด

  - บริษัท ฯ ขอสวงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการรับสร้างบ้านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.รับสร้างอพาร์ทเมนท์ราคาถูก.com

Id line :  SUNSRANG