1 2 3 4
งานบริการ

สินเชื่อธนาคารอาคารกู้ได้นาน 15 ปี

สินเชื่อประเภทบ้านเช่า ห้องเช่า  อพาร์ทเม้นต์ 

วงเงินให้กู้
 • ให้กู้ไม่เกิน 100% ของมูลค่าการก่อสร้างอาคาร โดยวงเงินกู้รวม ต้องไม่เกิน 80% ของมูลค่าที่ดินและอาคาร
 • วงเงินให้กู้พิจารณาจากรายได้ค่าเช่าบ้าน โดยต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเพียงพอที่จะผ่อนชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดได้
ระยะเวลาให้กู้
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี
 • อายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 55 ปี หากเกิน ต้องมีผู้กู้ร่วม และอายุของผู้กู้ร่วมรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
ผู้ประกอบการ/ผู้ขอกู้
 • เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล
เอกสารประกอบการกู้
 • คำขอกู้เงิน
 • เอกสาร
  1. บัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า ในกรณีเป็นนิติบุคคลแสดงใบจดทะเบียนบริษัท, ใบจดทะเบียนการค้า,สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุวัตถุประสงค์สามารถกู้เงิน,ค้ำประกันเงินกู้ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์,หนังสือรับรองบริษัทฯ จากกระทรวงพาณิชย์ และ รายงานในการประชุมผู้ถือหุ้น (ที่ระบุขอกู้เงินจากธนาคาร)
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า ถ่ายเอกสารเท่าตัวจริง
  3. แบบพิมพ์เขียวของอาคารที่ใช้ก่อสร้าง (ฉบับจริงชุดประทับตราฯ) 1 ชุด
  4. สัญญาเงินกู้,สัญญาจำนอง,ใบเสร็จที่ผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิม และรูปถ่ายอาคาร และห้องพัก (ในกรณีขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนอง)
  5. สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง / หนังสือเสนอราคาค่ารับเหมาก่อสร้าง
  6. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอกู้ / เงินสมทบ
  7. ใบขออนุญาตปลูกสร้างฯ
 • หากมีผู้กู้ร่วมขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้ และเอกสารส่วนตัวของแต่ละท่าน
ค่าใช้จ่ายในการกู้
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน ครั้งละ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ
  • คิดค่าธรรมเนียม 0.25% ของวงเงินขอกู้ แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และ ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
  • กรณีขอกู้เพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 0.25% ของวงเงินที่ขอกู้เพิ่ม แต่ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 2,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง          
  • คิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ครั้งละ 1,200 บาท 

* ยกเว้น หลักประกัน มากกว่า 1 แห่ง คิดค่าธรรมเนียมเพื่อตรวจแห่งละ 1,200 บาท

WEB LINK

 
สินเชื่อเพื่อบ้านที่อยู่อาศัย